Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

Community Mall Management

Image result for ห้าง เออร์เบินImage result for ห้าง เออร์เบิน

งานบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์การค้า หรือ Shop

1. ดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน

2. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านความปลอดภัย,ความสะอาดและงานกำจัดแมลงภายในพื้นที่

3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน การเบิกจ้างอุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลื้อง ปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

4. ดูแลและประสานงานการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    เช่น การจัดส่งเอกสาร, การจัดการห้องประชุม, การจัดการพื้นที่จอดรถ, การประสานงานฝ่ายอาคาร

รายละเอียดในงานบริหารจัดการธุรกรรมบริการ

1. งานจัดการด้านอาคาร/สถานที่/งานรักษาความปลอดภัย/งานรักษาความสะอาด (Building Operation and Service)

2. งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร (O&M Management)

3. งานจัดการด้านการเงิน (Financial Management)

4. งานจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่ (Facility Use Management)

5. งานจัดการด้านงานตกแต่ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร (Project Management)

6. งานจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)

7. งานจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

8. งานจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Health & Safety Management)

หมวดงานด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

 ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น กรณีมีการชำรุดเสียหาย

 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ 

1. งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร (Operation )

2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

    (Preventive Maintenance) 

3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้อง

    ที่อาจเกิดขึ้น (Corrective Maintenance)

4. งานบริการซ่อมแซมทั่วไปตามการร้องขอ (Service Request)

5. งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน,ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย

    งานวิศวกรรมอาคารต่างๆ 

6. งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. งานจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง รวมถึงแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

    อุปกรณ์เครื่องจักรและงานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

True Property Service   :  Property Management   Infinity .


 True Property Service Co.,Ltd

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 

Mobile: 02-038-2188 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com

 
  
view