Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

HOUSING MANAGEMENT

งานบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์การค้า หรือ Shop

1. ดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน

2. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านความปลอดภัย,ความสะอาดและงานกำจัดแมลงภายในพื้นที่

3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน การเบิกจ้างอุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลื้อง ปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

4. ดูแลและประสานงานการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    เช่น การจัดส่งเอกสาร, การจัดการห้องประชุม, การจัดการพื้นที่จอดรถ, การประสานงานฝ่ายอาคาร

รายละเอียดในงานบริหารจัดการธุรกรรมบริการ

1. งานจัดการด้านอาคาร/สถานที่/งานรักษาความปลอดภัย/งานรักษาความสะอาด (Building Operation and Service)

2. งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร (O&M Management)

3. งานจัดการด้านการเงิน (Financial Management)

4. งานจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่ (Facility Use Management)

5. งานจัดการด้านงานตกแต่ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร (Project Management)

6. งานจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)

7. งานจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

8. งานจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Health & Safety Management)

จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

 ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น กรณีมีการชำรุดเสียหาย

 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ 

1. งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร (Operation )

2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

    (Preventive Maintenance) 

3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้อง

    ที่อาจเกิดขึ้น (Corrective Maintenance)

4. งานบริการซ่อมแซมทั่วไปตามการร้องขอ (Service Request)

5. งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน,ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย

    งานวิศวกรรมอาคารต่างๆ 

6. งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. งานจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง รวมถึงแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

    อุปกรณ์เครื่องจักรและงานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

True Property Service   : SMART  Property Management   .

บริษัทในเครือ Power E Corporation Co,.Ltd , Phupai Green Energy , Property Cleaning Service Co.,Ltd


 True Property Service Co.,Ltd

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 

Mobile: 02-038-2188 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com

 
  
view