Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

RESIDENTAIL MANAGEMENT


บริหารอาคารชุด,คอนโดมิเนียม  ,จดทะเบียนอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร อย่างมีระบบ

เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 9001:2008 และผ่านมาตรฐาน ข้อกำหนด AFAS กรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2558

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและกฎระเบียบของอาคารชุด การบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยและผู้ใช้พื้นที่

บริษัทในเครือ Power E Corporation Co,.Ltd , Phupai Green Energy , Property Cleaning Service Co.,Ltd

ขอบเขตการให้บริการ

ด้านการบริหารจัดการ

1) จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในอาคารชุด

2) ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ห้องชุด การใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3) ควบคุม ดูแล และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางและการใช้ห้องชุด

4) การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ พระราชบัญญัติกฎกระทรวงและ/

หรือกฎหมายอื่น

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

1) วางระบบดูแลบำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน สำหรับช่างประจำอาคารชุด

โดยตรวจสอบ บำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางระบบการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย

2) บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมงานระบบทั่วไป และให้บริการสำหรับอาคารชุด

3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายนอกให้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อให้ระบบต่างๆ ของอาคารชุดอยู่

ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา

ด้านบุคลากร

1) พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาคารชุด ( ประจำ อาคารชุด )

2) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

3) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน

4) การจัดทำกฎระเบียบ

5) การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดซื้อจัดจ้าง

1) จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการแล้ว รวมทั้งให้การบริการดูแล

หลังการขายที่ดี

2) กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสมอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

3) การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ

ด้านบัญชี/การเงิน

1) วางระบบบัญชี/การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้

2) จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี/การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

3) จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ

4) จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

5) จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

6) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับ การนำเงินเข้าบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน

7) รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา

8) จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี โดยผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตามที่คณะกรรมการ

หรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ

1) ออกบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2) ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้รายได้ของอาคารชุดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3) ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และ/หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆในกรณีค้างชำระเกิน

กำหนดตามข้อบังคับของอาคารชุด

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณอาคารชุด

2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

3) ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

ด้านการรักษาความปลอดภัย

1) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

3) ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

1) ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ

2) จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแลและให้คำแนะน

ด้านการดูแลสโมสร

1) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา

2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3) ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น

ด้านการประกันภัย

1) ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยอาคารชุด เกี่ยวกับอัคคีภัย ภัยเปียกน้ำ ภัยฟ้าผ่า และ ภัยจากลมพายุ เป็นต้น

2) ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์

1)เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นอันดี ระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) ไว้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ อาทิ แนะนำกฎข้อบังคับในการพักอาศัย

ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

1)ทำการตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้างานส่วนกลาง

2)ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างมา

ด้านการประชุม

1) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2) ประชุมใหญ่วิสามัญ

3) ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการรายงาน

3) รายงานผลการบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุด

4) รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

5) รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และผลการดำเนินการติดตามทวงถาม

6) รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทรัพย์ส่วนกลาง

7) รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่ออาคารชุด

ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด

2) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายห้องชุดสัญญาเช่า เช่าซื้อ และสัญญาอื่น

3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

4) ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอาคารชุด และต่อสู้คดีในกรณีที่อาคารชุดถูกฟ้อง

 True Property Service Co.,Ltd

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 

Mobile: 02-038-2188 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com

 
  
view